Tietoja vspelastus

Varsinais-Suomen pelastuslaitos - Egentliga Finlands räddningsverk

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat kaikkien asia

Työturvallisuus on sitä, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa. Kun työympäristö on turvallinen, työyhteisö toimiva ja työ sopivasti kuormittavaa, on myös työn tekeminen mielekästä sekä palkitsevaa.

Työnantajan velvollisuus on järjestää työ mahdollisimman turvalliseksi, kun taas työntekijän velvollisuutena on noudattaa työpaikan työturvallisuusohjeita ja turvallisia työtapoja. Työntekijä on siis velvollinen noudattamaan päivittäisessä työssään työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä saamansa opastuksen ja ohjeistuksien mukaisesti. Hyvällä työturvallisuustoiminnalla voidaan siis vaikuttaa myönteisesti työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin.

Kuva: Esko Keski-Oja

Lue loppuun

Päivystävän päällikön viikonloppu

Pelastuslaitoksen pelastustoiminnan johtamisjärjestelmä on kolmitasoinen: yksikön esimies, päivystävä palomestari ja päivystävä päällikkö. Päivystäviä päälliköitä on tällä hetkellä viisi. Heidät nimeää pelastusjohtaja, ja he toimivat päivystysvuorossa Varsinais-Suomen alueella ylimpänä päällystöviranhaltijana.

Päivystävä päällikkö toimii ensisijaisesti suurten lähtöjen johtajana voimassa olevan vuorolistan mukaisesti, joka suunnitellaan aina vuodeksi kerrallaan. Päivystävä päällikkö osallistuu tarvittaessa eri viranomaisten johtoryhmätyöskentelyyn onnettomuus- tai varautumistilanteissa. Tehtävän hoitamiseksi päivystäjällä on käytössään päivystysauto varusteineen sekä johtamiseen tarvittavat viestivälineet.

Päällikköpäivystäjä on välittömässä lähtövalmiudessa koko päivystysjakson ajan. Päivystysviikko alkaa aina perjantaisin yhteisellä tilaisuudella, johon osallistuu kaikkien päivystäjien lisäksi myös ensihoidon ja tilannekeskuksen edustajia. Vaihdossa käydään läpi edellisen viikon tapahtumat sekä kesken olevat tehtävät. Tämän lisäksi tarkastetaan tulevan viikon valmiudet, isot tapahtumat ja muut asiat, jotka voivat vaikuttaa pelastuslaitoksen toimintoihin. Pelastustoimen tilannekuvaa päivitetään oman maakunnan osalta.

Kuva: Esko Keski-Oja

Lue loppuun

Viikko päivystävänä palomestarina

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on useita päällystöpäivystäjiä, jotka noudattavat erilaisia työaikoja. Työvuorossa olevat palomestarit Itä P3, Länsi P3 ja Joki P3 tekevät 24h vuoroa, kun taas päivystävä päällikkö P2 sekä päivystävät palomestarit Itä P30 ja Länsi P30 ovat päivätöissä ja tekevät päivystystyötä oman toimen ohella. P2- ja P30-päivvystäjät ovat päivystysvuorossa yhden viikon kerrallaan perjantaista perjantaihin. Virka-ajan ulkopuolella (klo 16–08) hälytyksiin lähdetään kotoa käsin. Itä P30- ja Länsi P30 -päivystysringeissä on molemmissa kuusi henkilöä, joten joka kuudes viikko on päivystysviikko.

Perjantaina kello 12 olen vastaanottamassa päivystystä luentosalissa, jossa lähtevä vuoro kertoo edellisen viikon tapahtumat ja samalla käydään läpi lähipäivien vuorovahvuudet. Luentosalista siirrytään kalustohalliin, jossa tarkastetaan kalusto pelastuslaitoksen johtoyksiköstä VS10.

Lue loppuun

Vapaaehtoisuus ruokkii turvallisuutta, mutta riittävätkö vapaaehtoiset tulevaisuudessa?

Pyhärannan metsäpalo heinäkuussa osoitti jälleen vapaaehtoisten merkityksen pelastustoimessa. Suomen kattavan paloasemaverkoston ja riittävän sammutushenkilöstön avulla suurpalo saatiin rajattua alle sataan hehtaariin. Kiitos tästä kuuluu sekä pelastustoimen ammatti- että vapaaehtoisvoimille.

Vähentääkö taloudellinen nousukausi vaapehtoisuutta ja sitoutumista? Oma tuntumani on se, että mitä paremmin meillä menee taloudellisesti, sitä itsenäisempiä kuluttajayksikköjä olemme. Voimme vuokrata tai ostaa palvelun tai tarvikkeen rahalla, oli kyseessä sitten terveyteen, kuljetukseen, turvallisuuteen tai viihde- ja harrastustoimintaan liittyvä asia. Mitä itsenäisempiä olemme, sitä vähemmän meitä kiinnostavat ympäristön hyvinvointi, turvallisuus ja toiminta. ”Joku muu varmasti välittää tästä asiasta. Minulla ei ole nyt aikaa, kun pitää käydä salilla.”

Lue loppuun

Alueellinen riskiarvio – työtä, jolla on tarkoitus?

Vuonna 2015 Euroopan unioni velvoitti kaikki jäsenmaat tekemään valtiokohtaisesti arvion riskeistä, jotka saattavat aiheuttaa tarpeen kansainväliseen avunpyyntöön. Riskiarvio on päivitettävä kolmen vuoden välein, ja tämän vuoden päivitykseen halusi sisäministeriö ottaa mukaan edellistä enemmän alueellista näkökulmaa. Ensisijaisesti työstä ovat vastuussa aluehallintovirastot ja pelastuslaitokset (pelastuslaitoksen edustajana allekirjoittanutkin on asiaan sotkeutunut), mutta luonnollisesti näkemystä tarvitaan muiltakin toimijoilta, kuten nyt vaikkapa sairaanhoitopiireiltä ja rajaviranomaiselta. Työmme voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan, joista ensimmäinen on alueellisten uhkien tunnistaminen ja toinen kyseisten uhkien aiheuttamien riskien arvioiminen. Tässä yhteydessä riski koostuu kahdesta tekijästä, jotka ovat seuraukset (ihmisiin kohdistuvat, taloudelliset, ympäristö) ja uhkan todennäköisyys. Kumpaakin tekijää arvioidaan viisiportaisella asteikolla ja tekijöiden tulo muodostaa riskiluvun. Mitä suurempi luku, sen suurempi riski.

Lue loppuun