Värderingar och servicenivå

Det samhälle vi lever i förändras hela tiden och just nu står vi inför en av de största förändringarna någonsin. Men oavsett alla landskapsreformer, tilltar sekulariseringen och mångfalden nationaliteter ökar i vårt land. Allt detta ställer också stora krav på oss inom räddningsverket när vi skall leva upp till våra gemensamma värderingar. Vi vill vara yrkesskickliga, snabba och jämlika i hela Egentliga Finland. Dessa värderingar skall styra våra handlingar till att hjälpa människor i nöd. I dagens läge ställs man ofta helt konkret inför situationer där våra värderingar ställs på prov. I dessa situationer gäller det att inte vara trångsynt utan att med öppet sinne försöka förstå och respektera att människor kan vara annorlunda, att de tänker på ett annat sätt och har ett annat sätt att vara på. Trångsynthet beror oftast på okunskap och rädsla.

auto_arvot

Man kan hitta våra värderingar på klistermärken på våra bilar.

Lue loppuun

Kansainvälistä toimintaa CTIF:ssä

CTIF (Comité technique international de prévention et d’extinction du Feu) on kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on vaihtaa kokemuksia palontorjunnasta, hätäavusta ja pelastuksesta kansainvälisellä tasolla. CTIF perustettiin Pariisissa vuonna 1900, ja tänä päivänä järjestössä on mukana 30 maata ja 50 järjestöä.

Jäsentensä kautta CTIF edustaa yli 5 miljoonaa palomiestä ympäri maailman. Pelkästään Euroopassa CTIF:n toimintaan osallistuu 650 000 nuorta. CTIF:n tavoitteena on edistää, helpottaa ja kehittää teknistä ja tieteellistä yhteistyötä palontorjunnan ja sammuttamisen saralla sekä ihmisten ja eläinten pelastamisessa onnettomuuksien tai luonnonmullistusten jälkeen. Lisäksi järjestö haluaa luoda ja ylläpitää hyviä suhteita eri maiden pelastustoimen edustajien välillä yhdenvertaisuuden ja rauhanomaisen yhteistyön periaatteita noudattaen.

Foton: Salo FBK, 2013

Kuva: Salon VPK 2013

Lue loppuun

Internationell verksamhet

CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) är en internationell organisation som arbetar för internationellt erfarenhetsutbyte inom områdena brandskydd, katastrofhjälp och räddning. CTIF grundades år 1900 i Paris, nu är 30 länder och 50 organisationer medlemmar i CTIF. Via sina medlemmar representerar CTIF över 5 miljoner brandmän runt hela världen. Enbart inom Europa har CTIF 650 000 ungdomar i sin verksamhet.

CTIF strävar till att främja, underlätta och utveckla internationellt tekniskt och vetenskapligt samarbete inom områdena brandskydd och brandbekämpning, räddning av människor och djur efter olyckor eller naturkatastrofer. Organisationen vill också etablera och underhålla vänliga relationer mellan representanter för räddningstjänster i alla länder grundade på principerna om lika värde och fredligt samarbete.

Foton: Salo FBK, 2013

Foton: Salo FBK 2013

Lue loppuun

Markbränderna sysselsätter räddningsverket

Varning för skogsbrand och varning för gräsbrand utfärdas i Finland, då brandrisken i naturen är särskilt stor på grund av torka. Då varningarna utfärdats är i allmänhet all form av öppen eld förbjuden i skog och mark på de berörda områdena. Oberoende av eldningsförbud, varningar och prognoser för risknivån är det den som tänder och övervakar en eld som har ansvaret för att elden inte sprider sig. Fuktförhållandena kan variera lokalt, till exempel på grund av regnskurar som lämnat vissa områden torrare än andra. Också då brandfaran inte är särskilt stor kan oförsiktig hantering av eld leda till eldsvåda. I Finland utfärdas skogsbrandsvarning av Meteorologiska institutet. Varningen utfärdas länsvis, utom i Lappland, där varningen också kan utfärdas kommunvis. Tiden då varningar utfärdas sträcker sig normalt från början av maj till slutet av september. Varning för gräsbrand utfärdas vid behov från april till maj. Varningarna förmedlas i samband med väderprognoserna.

maastopalo1_1600

Lue loppuun

HAZARD-projektet strävar till att förbättra säkerheten i hamnarna kring Östersjön

interreg-hazard-logo_1000Räddningsverket strävar till att ha ett aktivt internationellt samarbete. På räddningsverket vill vi också vara föregångare och ett gott exempel i området kring Östersjön. Nu har vi erbjudits möjligheten att delta i ett EU projekt som strävar till att minska riskerna och förbättra säkerheten i hamnarna kring Östersjön. Projektets officiella namn är ”Mitigating the effects of emergencies in Baltic Sea Region ports” men som arbetsnamn används HAZARD. Projektet har fått status som ett ”flaggskeppsprojekt” i EU:s Östersjöstrategi.

suro_satama_2014

Projektet är såväl gränsöverskridande som sektoröverskridande och strävar till att sammanföra olika myndigheter, organisationer, företag och akademiska partner för att skapa en läro- och utvecklingsplattform där det är möjligt att öva och evaluera procedurer och system. Räddningstjänsterna blir också bekanta med hur man jobbar med säkerhetsfrågor i hamnar på olika håll i Östersjöregionen.

Lue loppuun